ตารางออกตรวจ
คลินิกสูติ - นรีเวช

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 พญ.จิราพรรณ ศิลาอ่อน 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00
2 นพ.จิรายุ เล็กพิทยา 9.00 - 12.00
3 พญ.รุ่งนภา ไวยนิกรณ์ 9.00 - 12.00
4 พญ.ปานพิมพ์ พันธ์น้อย 9.00 - 12.00
13.00-16.00
5 พญ.หนึ่งนุช เพ็ชรดาชัย 9.00 - 12.00
13.00-16.00
6 พญ.ณัฐธิดา เมฆวงศ์ตระการ 9.00 - 12.00
13.00-16.00