ตารางออกตรวจ
คลินิกศัลยกรรมกระดูก

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 นพ.เอกโชติ พีระธรรมานนท์ 9.00 - 12.00
2 นพ.หนึ่ง แท่นมณี 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
9.00 - 12.00
3 นพ.ปริญญา กลั่นสกุล 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
4 นพ.เกริกชัย เก่งการพานิช 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
5 นพ.ณรงค์ ตัณฑารักษ์ 9.00-12.00
13.00-16.00
9.00-12.00
6 พญ.ปฐพร ประชาภิญโญ 9.00-12.00
7 แพทย์จาริกธรรม แซ่ลิ้ม 9.00-12.00 9.00-12.00
13.00-16.00