ตารางออกตรวจ
คลินิกตา

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 พญ.สรินดา เนาวรัตน์กูลชัย 9.00 - 12.00
(13.00 - 16.00) คนไข้ฉุกเฉิน
2 พญ.มณีภรณ์ คีรีวิเชียร 9.00 - 12.00
(13.00 - 16.00) คนไข้ฉุกเฉิน
3 พญ.มณพัช วงษ์สวาท 9.00 - 12.00
(13.00 - 16.00) คนไข้ฉุกเฉิน
4 นพ.กมลฤทธิ์ นิมิตกุล 9.00 - 12.00
(13.00 - 16.00) คนไข้ฉุกเฉิน
5 พญ.กัญญรัตน์ ลิขิตชีวาพร 9.00 - 12.00
(13.00 - 16.00) คนไข้ฉุกเฉิน