ตารางออกตรวจ
คลินิกศัลยกรรม

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 นพ.วิทยา ชุนหวัฒนา 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
2 นพ.ศักดินันทร์ มุสิกศิลป์ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
3 นพ.อดิสรณ์ สร้อยสุวรรณ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
4 นพ.กัมธร กลีบสุวรรณ์ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
5 นพ.วิรุฬห์ จันทร์นาค 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00