ตารางออกตรวจ
อายุรกรรมทางเดินอาหาร

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 นพ.สิทธิกร ลินลาวรรณ 13.00-16.00