ตารางออกตรวจ
คลินิกกุมารเวชกรรม

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 พญ.วีณา ไชยยศ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
เวียนกันตรวจ
2 พญ.วิริยา เฮงคราวิทย์ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
เวียนกันตรวจ
9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
3 พญ.จิดานันท์ ธำรงเวียงผึ้ง 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
เวียนกันตรวจ
4 แพทย์นลินพร ทัตตากร 9.00-12.00
13.00-16.00
9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
เวียนกันตรวจ