ตารางออกตรวจ
คลินิกอายุรกรรม

no. ชื่อแพทย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1 นพ.สุเทพ แสวงโชคพาหะ 9.00 - 12.00
2 นพ.อัญชนะ พานิช 9.00 - 12.00
3 นพ.อรรถพร พัชรสุวกุล 9.00 - 12.00
4 พญ.วาสนา นกเอี้ยงทอง 9.00 - 12.00
5 พญ.ดวงรัตน์ มาศรังสรรค์ 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
6 นพ.สิทธิกร ลินลาวรรณ 9.00 - 12.00
7 นพ.ปิติพงษ์ กาญจนธัญลักษณ์ 9.00 - 12.00
8 พญ.ปิยนุช นุตวงษ์ 9.00 - 12.00
9 นพ.นราธิป ทองทับ 9.00-12.00
10 พญ.ชุติมา พิทักษ์ไพศาลศิลป์ 9.00 - 12.00
11 พญ.ปุณยนุช กลิ่นเล็ก 9.00 - 12.00
12 แพทย์พิธาน วงศ์คงคาเทพ 9.00-12.00