ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ในการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตจากกการทำงานของพยาบาล ในสถานการณ์โควิด 


ร่วมกันดูแลสุขภาพจิตใจ พยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี