การประเมินภาวะสุขภาพจิตจากการทำงานของพยาบาล ในสถานการณ์โควิด
การประเมินภาวะสุขภาพจิตจากการทำงานของพยาบาล ในสถานการณ์โควิด 
ท่านมีอาการหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะ 2-4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป      

     

     
โรคประจำตัว:* ?
จำนวนชั่วโมงที่ทำงานในโรงพยาบาลต่อสัปดาห์:* ?
ลักษณะงานที่ทำ:* ?
ในขณะนี้ท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19:* ?